Suťaže

PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
    
Obchodné meno: Tobel s.r.o. - Anton Beláň
Sídlo: Bojná 784, 95601 Bojná
IČO: 51468328
DIČ: 2120709569
zapísaná na Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 45205/N

2. Termín konania súťaže: 
   
Aktuálna súťaž prebieha od 30.03.2023 do 27.04.2023. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. Prebieha len na sociálnej sieti Facebook.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže: 

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba: 
    - s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území SR
    - ktorá má viac ako 18 rokov
    - ktorá splní všetky podmienky účasti v súťaži 

Účastníkom súťaže nemôžu byť
    - zamestnanci Usporiadateľa a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
    - osoby, ktoré sú majetkovo alebo personálne (najmä zamestnanci) prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka

4 . Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže musí účastník súťaže splniť tieto 3 podmienky (všetky):

 

1. Byť fanúšikom našej FB stránky (dať páči sa mi to).

2. Dať páči sa mi to pod príspevok súťaže

3. Zdieľať príspevok súťaže verejne ( napísať do komentára zdieľam)

 

5. Výhra:

Aktuálnou výhrou v súťaži je elektrický vyžínač STIGA GT 110 cJ v hodnote 99 €. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným vylosovaním. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na našej FB stránke 28.4.2023Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na FB. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná výhercovi kuriérom na náklady Organizátora.

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom.